Thể Lệ Đăng Rao Vặt

1. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin thật. Báo cho chúng tôi, tôi có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các tin rao vặt, không nêu lý do.

2. Mỗi đơn vị (1×1) không quá 28 chữ, không đậm chữ (tiếng anh và số lượng là 1 ký tự).

3. Nếu nội dung rao vặt làm bên Báo chúng tôi đăng có sai sót, thiếu sót về lỗi chính tả trong quá trình đăng tin. Quý khách vui lòng thông báo cho tòa soạn trong vòng 3 ngày, và Tòa án có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung.

4. Quảng cáo trả trước. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền nếu công việc xuất bản bị dừng giữa chừng và số dư sẽ được giữ lại dưới dạng Tín dụng trong 1 năm (sẽ bị tính phí xử lý 20%). Không ghi có cho những rao vặt còn lại 14 ngày hoặc ít hơn. Lưu ý: Ngày Quý khách hàng thông báo được đăng ký dở dang ngày còn lại, nếu Quý khách hàng thông báo trước 4 giờ chiều (giờ California).

5. Epoch Times Tiếng Việt không chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh được xuất bản là bất hợp pháp hoặc liên quan đến các vấn đề. Thân chủ đăng quảng cáo / rao vặt chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và hình ảnh này.

6. Nếu rao vặt đang đăng và muốn sửa nội dung. Quý khách cần trả $ 5 tiền chi phí. (Lưu ý: Quý khách chỉ có thể thay đổi nội dung rao vặt, không thể thay đổi loại rao vặt “Category”. Để sửa nội dung, Quý khách cần gửi email tới [email protected] và xin cho biết những chi tiết sau:
Tên họ người đăng rao vặt.
Số điện thoại đăng ký trong nội dung rao vặt và Số điện thoại liên lạc (nếu khác với số trên)
Đăng từ ngày …. cho đến ngày ….
Nội dung mới của rao vặt. (Không quá số chữ được ấn định “25 chữ”. Nếu hơn, mỗi chữ sẽ được tính $ 0,10).

7. Rao vặt của khách hàng sẽ được đăng ký vào ngày hôm sau, nếu chúng tôi nhận được đăng mẫu và đăng mẫu được thông báo trước 4:00 chiều (ngày trong tuần) hoặc trước 2:00 chiều (cuối tuần) giờ California.

Rao vặt trực tuyến của Quý Khách sẽ được đăng lên trên giấy báo vào hàng tuần thứ 6 (tuần báo). Giới hạn lên giấy báo là thứ 4 mỗi tuần. Đối với khách hàng đăng ký rao vặt trên trực tuyến vào thứ 4 sau 12 giờ tối (giờ California) trở đi thì sẽ được đăng lên báo giấy vào thứ 6 tuần sau. Epoch Times Tiếng Việt sẽ không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian bị mất khi quý khách thay đổi hoặc chỉnh sửa nội dung.

Rules for Posting Ads

1. Customers are required to provide real information. Notify us, I reserve the right to add, modify or remove the classifieds, for no reason.

2. Each unit (1×1) must not exceed 28 words, not bold (English and number is 1 character).

3. If the classified content published by the Newspaper we publish has errors, omissions of spelling errors during the posting process. Please notify the editorial office within 3 days, and the Court is responsible for editing and supplementing.

4. Prepaid advertising. No refunds will be issued if publishing is stopped midway and the balance will be retained as a Credit for 1 year (a 20% processing fee will be charged). No credits for remaining classifieds 14 days or less. Note: The day you notify is unfinished registration, the remaining day, if you notify before 4 pm (California time).

5. Epoch Times Vietnamese is not responsible for the content, images published are illegal or related to the issue. The client posting this advertisement / classifieds is solely responsible for this content and images.

6. If the ad is being posted and want to edit the content. You need to pay $5 fee. (Note: You can only change the ad content, not the “Category” ad type. To edit the content, you need to send an email to [email protected] and please provide the details. after:
Name and surname of the person posting the ad.
Phone number registered in the ad and Contact phone number (if different from the above number)
Posted from date …. until date ….
New content of classifieds. (No more than the set number of words “25.” If more, each word will be charged $0.10).

7. Customer’s classifieds will be registered the next day, if we receive form posting and form posting is notified before 4:00 pm (weekdays) or before 2:00 pm (weekends) hours California.

Your online classifieds will be posted in the newspaper every 6th week (weekly). The limit to the newspaper is every Wednesday of the week. For customers who register for online classifieds on Wednesdays after 12pm (california time) onwards, it will be published in the newspaper next Friday. Epoch Times English will not be responsible for the time lost when you change or edit the content.

Nền tảng Quảng Cáo & Rao Vặt trên Epoch Times Tiếng Việt giúp kết nối giữa người mua và người bán, hình thành cộng đồng mua bán trực tuyến lớn mạnh, uy tín.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phone 1: (626) 618-6168

Phone 2: (714) 356-8899

Email: [email protected]

Địa chỉ: 10962 Main Street, Ste 101, El Monte, CA 91731

top